Organisering og styring i helseforetakene

Helse Nord som et case.

Sammendrag
Arbeidsnotatet er basert på følgeforskning av den statlige overtakelse av sykehusene i Norge. Det inngår i et prosjekt som følger utviklingen av styringen og organisering av foretakene. I prosjektet er det lagt særlig vekt på linjen Storting, departement og ned til det regionale nivå. I Helse Nord har også sett på styringen og organiseringen internt i et helseforetak. Det er tre forskningsinstituttet som har samarbeidet om prosjektet - NIBER, Nordlandsforskning og Rogalandsforskning. De tre første årene i driften av det statlige eierskapet er blitt følgt gjennom intervju med nøkkelinformanter og spørreskjema til aktører i ulike posisjoner fra departement og ned til avdelinger på sykehusene og observasjon på styremøtene. Prosjektet er en forlengelse av en evaluering av det regionale helsesamarbeidet som i 2002 ble avløst av statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten.

Skrevet av Nils Finstad

Publikasjonsnr.
2005-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 48
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern