Omstilling gjennom gjenbruk. En studie av bedriftsutvikling i regi av prosjektverksted

Erfaringer fra oppsplittingen av Service-divisjonen i Norsk Jernverk.

Sammendrag
Temaet for studien er organisatorisk endring under ytre press. Studien retter søkelyset på omstillingsarbeid i en type byråkratisk organisasjon, og da spesielt betydningen av prosjektverksted. Undersøkelsen er en case-studie, og baserer seg på erfaringer fra oppløsningen av Service-divisjonen i Norsk Jernverk. Sentralt her står prosjektverkstedet: Bedriftsforum Rana og dets bidrag i fiksjoneringsprosessen. Studien belyser hvilke muligheter og terskler produksjonsverkstedets medlemmer sto ovenfor i bedriftsutviklingsarbeidet. Betydningen av å kunne høste av og gjenbruke opparbeidet kompetanse og ressurser i omstillingen av kriserammede organisasjoner er et sentralt poeng i rapporten.

Skrevet av Ole Johan Andersen

Publikasjonsnr.
1993-04
ISBN
82-7321-229-7
Antall sider 57
Pris kr 75
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern