Olje-Fisk-Miljø. Informasjon og dokumentasjon i et fremtidig senter

Sammendrag
På bakgrunn av Stortingsmelding 26 (1993-94) vedtok Nordland fylkesting å utvikle et konsept for et nasjonalt ressurs- og forskningssenter for olje-, fisk og miljø lagt til Nordland. Nordlandsforskning har blitt bedt om å utrede premissene for en slik etablering, og dette notatet er et innspill til fylkeskommunens videre arbeid. 

De sentrale elementene i et slikt senter vil måtte være knyttet til naturfaglig forskning rundt olje-, miljø- og ressursproblematikk, og senteret bør i forlengelsen av dette orientere seg mot å bygge opp en forbedret regional oljevernberedskap En annen sentral funksjon ved et senter bør ta være å utvikle, bearbeide og formidle kompetanse og informasjon knyttet til olje-, miljø- og ressursproblematikk. En slik informasjons- og kompetanseoppbyggende virksomhet vil kunne rettes mot publikum generelt, media, næringsliv, offentlige organer og frivillige interesseorganisasjoner. Et uhildet senter som kan fremskaffe tilgjengelig informasjon og dokumentasjon på ulike sider ved olje-, miljø- og ressursproblematikk spesielt og petroleumsvirksomheten generelt, kan dermed bidra til å knytte sammen senterets FoU-orienterte del og beredskapsfunksjon.

Skrevet av Arild Gjertsen

Publikasjonsnr.
1998-1037
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern