Nye bosettingsmål på inntekstsystemet for kommunene

Høringsuttalelse til rapport fra referansegruppen ("Flæte-utvalg") oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavd. "Inntektssystemet for kommunane. Nye mål på busetjingsmønsteret".

Sammendrag
Inntektssystemet for kommunene vil komme opp til ny debatt våren 2000. Dette har bakgrunn i at Stortingets Kommunalkomité ved budsjettbehandlingen høsten 1999 vedtok å henstille til departementet om å se over inntektssystemet på nytt, og å presentere nye forslag i proposisjonen om kommuneøkonomien for 2001, som vil bli lagt fram i mai 2000. Dette vil også aktualisere debatten om nye bosettingsrelaterte kriterier i inntektssystemet. Dette arbeidsnotat publiseres som et bidrag til denne debatten.

Skrevet av Paul Olav Berg

Publikasjonsnr.
2000-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 15
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern