Ny norsk bok om evaluering

Evaluering - tradisjoner, praksis og mangfold er tittelen på boka. Hensikten med boka er å gi bedre innsikt i og forståelse av hva evaluering er. Den viser også bredden og mangfoldet i evalueringsfaget i dag.

Anne Halvorsen, Universitetet i Agder, Einar Lier Madsen Nordlandsforskning og Nina Jentoft, Agderforskning, alle fra styret i Norsk Evalueringsforening utgjør redaksjonen til denne boka hvor Nordlandsforskere bidrar med tre kapitler.

Stort volum

Redaktørene skriver at norske myndigheter anvender i økende grad evaluering, både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Dette skjer innenfor de fleste samfunnsområder.

Begrenset faglig debatt

I kapittelet, Styring og læring gjennom evaluering, ser Anne Halvorsen og Einar Lier Madsen på hvordan det til tross for at det også i norsk sammenheng har vært en stor økning i evalueringsaktiviteten, er det en begrenset faglig debatt.
Forfatterne påpeker et klart behov for økt oppmerksomhet mot hvilken rolle evaluering spiller i styring og utvikling av samfunn og virksomheter – og etterlyser en langt mer systematisk kunnskapsbygging på feltet.

Effekter av tiltak

I kapittelet, Evaluering og næringsrettede virkemidler – et spørsmål om addisjonalitet? skriver Einar Lier Madsen, Gry Agnete Alsos, Tommy Høyvarde Clausen og Elisabet Ljunggren, alle fra Nordlandsforskning, om hvilke effekter en faktisk kan spore tilbake til iverksetting av et offentlig tiltak eller bruken av et offentlig virkemiddel.

Einar Lier Madsen og Tommy Høyvarde Clausen ser i kapittelet, Bruk av og erfaringer med forvaltningsrevisjon i norske kommuner, på en undersøkelse av hvordan forvaltningsrevisjon praktiseres i norske kommuner og fylkeskommuner. De spør hvilken funksjon og rolle forvaltningsrevisjon har, hvem bestiller og bruker forvaltningsrevisjonsrapportene, hvordan følges de opp, og om informasjonen bidrar til læring i de kommunale organisasjonene.

Boka består av to deler, hvor den første tar for seg evalueringstradisjoner og evalueringspraksis, mens den andre inneholder kapitler som viser evalueringsmangfoldet.

Les mer om boka på Fagbokforlagets nettsider.
Les mer om Norsk Evalueringsforening.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern