Ny kommunestruktur for Vesterålen?

En drøfting av alternative modeller.

Sammendrag
Vesterålskommunene har tatt i mot utfordringene bl.a. nedfelt i Rattsø- og Christensenutvalget om å utrede konsekvensene av at regionen framstår som en enhetlig kommune - og ikke fem som i dag. Dette er muliggjort gjennom tilbud om finansiering av nødvendige utredninger fra KRD og at alle kommunene har sagt ja til å være med - som en del av et større prosjekt som omfatter til sammen seks regioner (det såkalte KIKS-prosjektet). Vesterålskommunenes deltakelse er oppnådd etter at KRD endret sitt tilbud til også å gjelde nye samarbeidsområder eller måter å organisere samarbeidet på, og ikke bare kommunesammenslutning som opprinnelig tilbud gjaldt. KRD har laget en rettledningsmal for slike utredningsarbeider som det er ønskelig å følge både fra sentralt og regionalt hold, men regionalt vektlegges kommunal økonomi, bedre tjenesteyting og deltakelse som viktige aspekt ved utredningsarbeidet.

Skrevet av Arild Gjertsen, Trond Bliksvær, Asbjørn Røiseland

Publikasjonsnr.
1998-1036
ISBN
0804-1873
Antall sider 96
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern