Ny karriere eller ny barriere? Arbeidsdimensjonen ved soning

Til enhver tid er det rundt 3 000 innsatte i landets fengsler og overgangsboliger. I tilknytning til soningsforløpet, deltar den enkelte innsatte/domfelte i ulike former for arbeid, aktivitet og utdanning. Samlet sett foregår det en betydelig yrkesrettet rehabilitering knyttet til soningsforløpet innen den norske kriminalomsorgen.

Sammendrag
Det har imidlertid eksistert lite forskningsbasert kunnskap knyttet til arbeidsdrift, arbeidstrening og yrkesrettet rehabilitering innen denne sektoren. I dettet forskningsprosjektet har vi ønsket å kartlegge ulike aspekter ved yrkesrettet rehabilitering i kriminalomsorgen. Med yrkesrettet rehabilitering mens her aktiviteter som (indirekte eller eksplisitt) har til hensikt å bringe den enkelte innsatte/domfelte inn i eller tilbake i arbeid eller videre utdanning etter endt soning. 

Formålet har vært å beskrive omfanget, innholdet og organisering av disse tilbudene i fengsler og overgangsboligene, samt å kartlegge hvordan avdelingslederne for slike aktiviteter ved de enkelte soningsenhetene (altså de som jobber nærmest fangene) vurderer tilbud og hensiktsmessighet ut fra sitt sted. Studien er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse til alle norske fengsler og overgangsboliger, og rettet til den/de personer som har det overordnede, faglige ansvaret for utdannings- og arbeidsaktivitetene på hvert sted.

Skrevet av Lise Lien, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2007-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 30
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern