Norsk landbruksvareindustri mot år 2000

Oppfølgingsundersøkelse 1997.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet sammenfatter resultatene fra en studie av markedsutfordringer og strategivalg i norsk kjøttindustri. Data er samlet inn gjennom spørreskjema til bedriftslederne. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1993. Dataene fra den første studien samt en generell gjennomgang av markedsutfordringer og strategivalg i næringen er presentert i rapportene; Odd Jarl Borch: Norsk landbruksvareindustri mot år 2000. NF-rapport 6/95, Nordlandsforskning, Bodø. Odd Jarl Borch: Markets in transition. A study of business strategy within the Norwegian meat processing industry. NF-report 8/94, Nordlandsforskning, Bodø.

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1997-1021
ISBN
0804-1873
Antall sider 21
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern