Nationen: Kronikk: Utredning eller ikke?

– Hvorfor er det slik at de som er for oljeboring utenfor Lofoten ønsker konsekvensvurdering mens de som er mot ikke ønsker at konsekvensene skal utredes når en intuitivt skulle tro at det var motsatt? Denne problemstillingen forsøker seniorforsker Thomas Johansen (Ph.D.), professor Stig Ingebrigtsen og professor Ove D. Jakobsen å besvare i en ny kronikk publisert i Nationen 12. april 2012. Kronikken ble også publiert i Morgenbaldet februar 2013.

Forfatterne hevder i kronikken at:
«Utfordringen er etter vår mening ikke å forhindre at konsekvensutredninger blir gjennomført men å forbedre verktøyet slik at et større mangfold av verdier kommer til uttrykk. ... I et vitenskapsteoretisk språk vil det si at fortolkende (hermeneutisk) forståelse må få en sterkere posisjon i konsekvensutredernes verktøykasse som p. t. domineres av naturvitenskapelige forklaringer.»

For å realisere dette argumenterer forfatterne at det er nødvendig med et sterkere humaniora perspektiv i konsekvensutredninger:
«I tillegg til å beskrive hvordan mennesker og institusjoner handler fra et tilskuer-perspektiv er det derfor nødvendig å forstå meningen bak handlingene, fra et deltakende-perspektiv. Dette er kanskje den mest vesentlige forskjellen mellom natur- og humanvitenskap.»

I lys av et hermeneutisk og økosofisk perspektiv konkluderer forfatterne at:
«En økologisk ansvarsfull oljepolitikk innebærer at produksjon og forbruk vurderes i lys av vitale verdier eller behov og blir bestemt på bakgrunn av informasjon om økosystemenes antatte bæreevne og ikke simpelthen på grunnlag av instrumentelle markedspreferanser.»

Les hele kronikken her

Kronikken baserer seg på empiri som Johansen har innsamlet og analysert i sin doktorgradsavhandling fra 2011: 'Paradigms in Environmental Management Research. Outline of an Ecosophical-Hermeneutic Alternative'.

Her finner du doktorgradsavhandlingen

Seniorforsker Thomas Johansen er tilknyttet gruppa for miljø og samfunn, Nordlandsforskning.

Professor Stig Ingebrigtsen er en av etablererne av Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøyskolen i Bodø.

Professor Ove D. Jakobsen er en av etablererne av Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøyskolen i Bodø.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern