Nasjonalparksentrenes funksjoner som naturveileder, reiselivsaktør og nasjonalparkinformatør

Notat om nasjonalparksentrene, og deres tre hovedoppgaver: som naturveileder, som reiselivsaktør og som nasjonalparkinformasjon.

Sammendrag

Det stilles store forventninger og ønsker til Norges nasjonalparksentre. Disse har som hovedoppgave å informere om verneområdene og vernearbeidet, samtidig som de skal være økonomisk bærekraftige og levedyktige på egenhånd. Informasjonsrollen som er pålagt nasjonalparksentrene er vagt definert og varierer mellom de ulike nasjonalparksentrene. Dette arbeidsnotatet ser nærmere på tre hovedoppgaver når det gjelder nasjonalparksentrenes informasjonsrolle; sentrene som naturveileder, som reiselivsaktør og som nasjonalparkinformasjon.

Notatet er en delrapport, og danner bakgrunnen for diskusjoner med styret i stiftelsen Nordland nasjonalparksenter. På den måten er dette å regne som en underveisrapport, hvorpå hovedfunnene og anbefalingene kommer i en rapport som publiseres senere. Empirisk baserer notatet seg på intervjuer med alle de norske nasjonalparksentrene og noen internasjonale sentre.

Arbeidet er finansiert av Nordland fylkeskommune gjennom prosjektet "Nordland nasjonalpark­senter – fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra". Notatet er utformet i et samarbeid mellom Irene Andreassen (Nordland nasjonalparksenter), Gunn Elin Fedreheim og Tone Magnussen (Nordlandsforskning), og Audun Sandberg (Høgskolen i Bodø).

Skrevet av Irene Andreassen, Gunn Elin Fedreheim, Tone Magnussen, Audun Sandberg

Publikasjonsnr.
1004/2010
ISBN
0804-1876
Antall sider 20
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern