Næringsvennlige kommuner

Sammendrag
Høsten 1998 ba Næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune Nordlandsforskning om å skrive et kort problemnotat omkring begrepet "næringsvennlige kommuner" i forbindelse med fylkeskommunens pågående arbeid med strategisk næringsplan for Nordland. 

På bakgrunn av dette skrev vi først et notat der vi forsøkte å gi en prinsipiell diskusjon av kommunenes ulike roller i næringsarbeidet. På et møte med Næringsavdelingen kom det senere fram et ønske om å få skrevet et notat som ga en nærmere drøfting av hvordan selve tiltaksarbeidet i kommunene kunne drives på en næringsvennlig måte. Det andre notatet kan således betraktes som en utdyping av enkelte punkter i det første mer prinsipielle notatet.

Skrevet av Per Kolstad

Publikasjonsnr.
1998-1034
ISBN
0804-1873
Antall sider 34
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern