Næringslivet i Nord-Norge gjennom 100 år

Rapport fra historieseminaret 29. - 30.10.93.

Sammendrag
Dei åtte artiklane i rapporten tar opp sider ved utviklinga i næringsliv og økonomi i Nord-Norge gjennom dei siste 100 åra med hovudvekt på Nordland fylke. Somme av artiklane tar opp generelle utviklingsdrag for delar av perioden, medan andre går inn på spesialemne som krisestrategiar i mellomkrigstidas Nordland, utviklinga i verkstadsindustrien i Harstad, entreprenørrolla ved moderniseringa av fiskeria i Vesterålen mellom 1890 og 1920. Nordlandsbankens historie og ringverknader av storindustrien i Rana etter 1950.

Skrevet av Svein Fygle, Jon Gulowsen, Edgar Hovland, Inger-J. Johnsen, Svein Lundestad, Ståle Seierstad, Inge Strand (red.), Jan Vea

Publikasjonsnr.
1995-03
ISBN
82-7321-272-6
Antall sider 180
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern