"Møteplasser" for familier med funksjonshemmede barn

Tjenestetilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Sammendrag
Nordlandsforskning er av Sosial- og helsedepartementet blitt bedt om å kartlegge hvilke tilbud som i dag gis til familier med funksjonshemmede barn. I oppdraget ligger det et ønske om å: a) Få oversikt over omfanget og innhold i familierettede tilbud som blir gitt av kommuner, fylkeskommuner og statlige instanser, samt ulike interesseorganisasjoners tilbud. b) Kartlegge og avklare ulike ansvarsforhold for slike typer tjenestetilbud. I rapporten tar vi sikte på å kartlegge gjeldende tilbud, med særlig vekt på å få fram forekomsten av familierettede ordninger som stimulerer til kontakt mellom grupper av foreldre og søsken til funksjonshemmede barn.

Skrevet av Trond Bliksvær, Trond Berge

Publikasjonsnr.
2000-17
ISBN
82-7321-410-9
Antall sider 70
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern