Modernisering i barnevernet

Reform og modernisering har preget barnevernet i lang tid. Det har gitt lovendringer, ny organisering og fagutvikling med fokus på nye forskningsbaserte programmer. Endringene i barnevernet er en del av en internasjonal trend som kan forankres i liberalistisk ideologi med stor vekt på styrking av individets og familiens rettigheter, hevder forfatterne av boka Modernisering i barnevernet.

I boka presenteres forskning og erfaring som viser at dette gir flere utfordringer i det kommunale barnevernet. Spesielt er dette knyttet til modernisering og fagutvikling. Boken viser hvilke utfordringer som oppstår når barnevernet i de fleste kommuner foregår i små enheter og kravet til kompetanseutvikling ikke alltid kan innfris. Forfatterne peker på tiltak som kan iverksettes for å motvirke faglig ensomhet og sikre en kunnskapsbasert og refleksiv praksis. De viser hvordan samarbeidet med andre hjelpeinstanser kan organiseres, og de drøfter hvordan familiene best kan følges opp etter omsorgsovertakelse.

Boken er skrevet for studenter, ansatte i barnevernet og ansvarlige for utdanning av barnevernsarbeidere.

Bokens redaktører er Willy Lichtwarck, forskningsleder ved Nordlandsforskning og professor ved Høgskolen i Bodø og Graham Clifford, professor ved NTNU, Regionsentret for barne- og ungdomspsykiatri og forsker ved Nordlandsforskning. Medforfattere er stipendiat Catrine Torbjørnsen Halås og førstelektor Asgeir Solstad fra Høgskolen i Bodø, og stipendiat Ingunn T. Ellingsen ved Universitetet i Stavanger.

Lenke til å kjøpe boka på Universitetsforlaget nettsider

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern