Miljødatabase for akvakulturanlegg

Det er utviklet utstyr og programvare for registrering og overføring av miljødata fra oppdrettsanlegg.

Sammendrag
Det er utviklet utstyr og programvare for registrering og overføring av miljødata fra oppdrettsanlegg med sjøvannsforsyning. Måleenheten multiplekser ulike vann kvaliteter som kan pumpes fra ulike dyp eller målepunkt i sjøen.
Måledata omregnes til middelverdi og varians som kan lagres lokalt eller overføres på oppringt samband til en sentral database. Originale måledata kan overføres til databasen innen et døgn. Databasen er foreløpig utviklet for MS.DOS.

Skrevet av Stig Skreslet

Publikasjonsnr.
1990-2005
ISBN
82-7321-133-9
Antall sider 22
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern