Mellom økonomisk fornuft, livsstil og symboler. Bygdehushold i endring

Rapportens tema er endringer i bygde-Norge sett ut fra et husholdsnivå.

Sammendrag
Rapportens tema er endringer i bygde-Norge sett ut fra et husholdsnivå. Utgangspunktet er en liten kommune i Nordland preget av nedbygging av jordbruk og sekundærnæringer og med en relativt høy arbeidsledighet. Offentlig sektor har nå en avgjørende betydning for husholdenes økonomi. Husholdene er blitt mer "nasjonale" gjennom sin tilknytning til offentlig sektor og nasjonale arbeidsmarkeder og på grunn av økt sosial og geografisk mobilitet. Det lokale økonomiske livet er blitt fragmentert og det er en viss sosial differensiering. Bygdelivet eksisterer nå som en del av folks fritidsaktiviteter.

Skrevet av Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
1995-04
ISBN
82-7321-237-4
Antall sider 124
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern