Mellom hjelp og straff - Fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

Rapporten viser funn fra en studie av nye straffereaksjoner for ungdom som ble satt i verk 1. juli 2014.

Disse reaksjonene skal kombinere gjenopprettende prosess med tverrfaglig forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, justissektor og offentlig hjelpeapparat, samt privat nettverk. Rapporten løfter fram erfaringer fra ungdommer som har begått lovbrudd, fra profesjonelle aktører som har vært involvert i, eller har tilknytning til, sakene, og fra personer som har vært berørt av lovbruddene. Datamaterialet stammer fra intervjuer, observasjon, dokumenter og statistikk. I diskusjonskapitlet problematiseres både gjenopprettende prosesser og aspekter ved rettssikkerhet knyttet til disse straffereaksjonene. Rapporten avsluttes med forslag til endringer.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 2/2019
ISBN
978-82-7321-758-5
Antall sider 213
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern