Medvirkningsprosesser i folkehelsearbeid - Evaluering av Nærmiljøprosjekter i Nordland

Denne rapporten viser resultater fra evalueringen av «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2016-2018» i Nordland.

Nordlandsforskning har gjennomført oppdraget for Nordland fylkeskommune. Prosjektet inngår i en nasjonal satsning initiert av Helsedirektoratet, hvor 41 kommuner fra åtte fylker har deltatt. De 11 deltakerkommunene i Nordland har i
hovedsak prøvd ut en rekke medvirkningsmetoder for å engasjere befolkningen til aktiv deltakelse i utviklingen
av egne nærmiljø. Prosessene har pågått enten i forbindelse med planarbeid knyttet til spesifikke friluftsområder eller utearealer, eller til overordnete planer som kommuneplanens samfunnsdel og/eller arealdel. Gjennom dette prosjektet har kommunene fått viktige erfaringer som kan være av interesse for andre kommuner, så vel som for helsemyndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 3/2019
ISBN
978-82-7321-761-5
Antall sider 94
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern