Matsektoren i Nordland: Nullpunktanalyse for regional benchmarking

Studien av matsektoren har kommet i stand som en del av VRI-prosjektet (Virkemidler for regional innovasjon). Flere av de regionale VRI-prosjektene har satsing på matsektoren som en del av sitt program. Ut fra dette er det dannet et såkalt matnettverk hvor et mål har vært å studere likheter og forskjeller i regional innovasjon innenfor matsektoren. VRI-Nordland har vært med i dette samarbeidet sammen med fire andre regioner, Finnmark, Trøndelag, Roga-land og Innlandet (Hedmark og Oppland).

Sammendrag
Notatet gir en beskrivelse av matsektoren i Nordland med vekt på å kartlegge nettverk og samhandling som leder til innovasjon innenfor sektoren. Matsektoren omfatter all produksjon av matprodukter, men avgrenses i forhold til handel og servering av produktene. Det betyr at matsektoren i denne sammenhengen omfatter primærproduksjon og foredlingsindustrien. Matsektoren omfatter både fisk/sjømat og landbruksbasert produksjon, gjerne omtalt som blå og grønn sektor. Nordland, med sin lange kyst, har stor produksjon i begge disse sektorer. Fylket er for eksempel ledende innen fiskeoppdrett. Landbruket er også en betydelig næring i Nordland selv om de naturgitte produksjonsbetingelsene er mer marginale her enn mange andre deler av landet. Ingen andre fylker har for eksempel flere landbrukseiendommer enn Nordland.

Skrevet av Jarle Løvland, Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2009-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 52
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern