Markeds- og distribusjonsutfordringer i nisjebasert matvareproduksjon

- et småskalaperspektiv.

Sammendrag
I dette arbeidsnotatet fokuseres det på bedriftsetableringer innenfor lokal, småskala matvareproduksjon i Norge, og da spesielt etableringer av gårdsmatforetak, foredlingsvirksomheter i tilknytning til tradisjonelt gårdsbruk. Dette er en relativt ung gruppe virksomheter som i liten grad vært gjenstand for tidligere studier. Formålet med studien har vært å sammenfatte de erfaringer som er gjort så langt i disse bedriftene, og derigjennom styrke den samlede kunnskap omkring småskala matvareproduksjon både i bedrifter, forvaltning og organisasjonsapparat. Arbeidsnotatet er en kortfattet versjon av rapporten “Fra hobby til næring? - utfordringer knyttet til etablering av småskala matvareproduksjon i Norge” (NF-rapport 24/97).

Skrevet av Odd Jarl Borch, Monica Iveland, Sigurd Bø

Publikasjonsnr.
1997-1025
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern