Løven og skinnfellen. Evaluering av etableringsloven 1977-1991

Lokaliseringsveiledning

Sammendrag
Etableringslovens intensjon har vært å påvirke lokalisering av industri og annen lite stedbunden virksomhet, i samsvar med distriktspolitiske mål. I årene 1977-91 har 5216 saker vært behandlet. Når effektene har vært små, særlig siden 1980, skyldes det ikke bare manglende vilje til å bruke loven, men også at slik lokaliseringspåvirkning er vanskelig å gjennomføre i praksis.

Skrevet av Paul Olav Berg, Hallgeir Aalbu, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
1992-26
ISBN
82-7321-207-6
Antall sider 239
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern