Lønnsomhetsforbedringer gjennom samarbeid i matfiskoppdrett

Samarbeidsformer har vist seg svært avgjørende for suksess i denne næringen.

Sammendrag
De første potensielle gevinster ved samarbeid synes å ligge i felles salg og slakting (markedstilpasset produksjon og kvalitetssikring). Gevinster ved sykdomsforebyggende tiltak kan bli betydelige. Når det gjelder besparelser i form av felles innkjøp, er det i første rekke fôr og smoltkjøp som peker seg ut. Effektiv drift i den enkelte enhet vil fortsatt være det sentrale med hensyn til å oppnå lønnsom drift i matfiskoppdrett. Utnyttelse av samarbeider om. I og med at oppdrett er en turbulent og risikofylt bransje, er det viktig å unngå samarbeidsformer som låser bedriftene sterkere sammen. Dette bidrar også til å opprettholde en høy grad av egeninteresse, som har vist seg svært avgjørende for suksess i denne næringen.

Skrevet av Harald Aaker, Tore Jakola, Rune Vigdal

Publikasjonsnr.
1993-05
ISBN
82-7321-230-0
Antall sider 177
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern