Lisa gikk til skolen. Tripp, tripp, tripp det sa. Nå må hun ta bussen. Blir kommunen gla?

Hvilke konsekvenser har skolenedleggelser for kostnadene til drift av skoleskyss og fordelingen av disse?

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er skrevet i forbindelse med prosjektet ”Skolenedlegging og skoleskyss”, et prosjekt Nordlandsforskning utfører på oppdrag for Utdannings- og forskningsdepartementet. Arbeidsnotatet presenterer de resultatene Nordlandsforskning har ultimo august 2002, og notatet har fokus på kvantitative konsekvenser for skoleskyss som følge av skolenedleggelser de senere årene. I den endelige rapporteringen fra prosjektet vil også kvalitative konsekvenser bli inkludert, og da med spesiell fokus på om endringer i skoleskyss påvirker elevens velferd. Dette vil bli undersøkt med en spørreundersøkelse rettet mot ungdoms- og mellomtrinnet.

Skrevet av Roar Amundsveen, Torgeir Øines

Publikasjonsnr.
2002-1021
ISBN
0804-1873
Antall sider 53
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern