Levekår og livskvalitet i Nordland 2014

Nordlandsforskning gjennomførte en bred spørreundersøkelse om levekår blant Nordlands befolkning våren 2014. Et representativt utvalg på 3090 personer svarte på spørsmål om personlig økonomi, helse, sosial kontakt, bolig og en rekke andre temaer.

I analysen har vi sammenlignet resultatene med forrige levekårsundersøkelse i Nordlands fra 2001. Analysene viser at velstandsøkningen fortsetter i Nordland, og at vi holder tritt med landet som helhet på de viktigste områdene. Utdanning og sysselsetting er lavere i Nordland enn i landet som helhet, men når det gjelder helse, sosial kontakt og trivsel er det ingen forskjeller.

Når vi sammenligner med data fra 2001, ser vi at velstandsøkningen særlig er kommet i de eldste aldersgruppene, samtidig som det også er de eldste som er mest fornøyde med ulike sider ved livet. Den yngste aldersgruppen, særlig jenter, synes utsatt økonomisk og når det gjelder psykisk helse.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 6/2014
ISBN
978-82-7321-652-6
Antall sider 235
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern