Læring og vekst i oppdrettsbedrifter

Bedriftsutvikling 2000 - Akvakultur Bodø.

Sammendrag
Utgangspunktet for denne studien er de markedsmessige og organisatoriske utfordringer som norsk oppdrettsnæring står ovenfor i årene framover. I rapporten belyses de kompetansekrav som næringen må ivareta for å være konkurransedyktig i internasjonale matvaremarkeder. Intensiv konkurranse øker behovet for kontinuerlig kompetansebygging på ulike nivå i oppdrettsbedriftene, og det må gjøres organisatoriske tilpasninger for å utvikle læringsmiljøet i bedriften. I rapporten diskuteres interne rutiner og prosedyrer som kan sikre et godt læringsmiljø og krav til ledelsen i bedriftene når det gjelder organisatorisk tilrettelegging for kompetanseoppbygging.

Skrevet av Bjørn Hovrud

Publikasjonsnr.
1997-27
ISBN
82-7321-344-7
Antall sider 90
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern