Kvinnesatsingen i distriktspolitikken

- metoder og datainnsamling

Sammendrag
I dette arbeidsnotat redegjør vi for hvilke datainnsamlingsmetoder og data som er benyttet i prosjektet ’Evaluering av kvinnesatsingen i distriktspolitikken’. Evalueringen er i sin helhet presentert i NF-rapport 13/99: ”Blir det arbeidsplasser av dette da, jenter? – Evaluering av kvinnesatsingen i distriktspolitikken”. Arbeidsnotatet kompletterer rapporten med hensyn på informasjon om utvalgskriterier, bortfallsanalyser for fire surveyer og presentasjon av de sju spørreskjemaene som er benyttet i den kvantitative delen av datainnsamlingen.

Skrevet av Liv T Pettersen, Gry A Alsos, Cecilie H Anvik, Arild Gjertsen, Monica Iveland, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
1999-1025
ISBN
0804-1873
Antall sider 88
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern