Kvinnepolitikk for Nordland

- utfordringer, strategier og tiltak. Innspill til kvinnemeldingen for Nordland.

Sammendrag
Nordlandsforskning fikk sommeren 2002 i oppdrag av Nordland fylkeskommune å komme med innspill til kvinnemeldingen for Nordland. I dette innspillet skulle vi for det første problematisere kvinne- og likestillingspolitikken i Nordland, og for det andre skulle vi vurdere distriktspolitikkens betydning for kvinner. Oppdraget hadde sin bakgrunn i fylkesrådets vedtak om å utarbeide en kvinnemelding for å få vurdert alle de fylkeskommunale tiltak rettet inn mot kvinner og likestilling på en helhetlig måte. Meldingen skulle blant annet oppsummere likestillingssituasjonen i Nordland, og gi en oversikt over kvinnerettede tiltak i regi av offentlig sektor (Fylkesrådssak 14/02 og 55/02).

Skrevet av Liv Toril Pettersen

Publikasjonsnr.
2003-1018
ISBN
0804-1873
Antall sider 50
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern