Kunnskapsløftet 2006 Samisk - mot en likeverdig skole?

Sammendrag
Denne sluttrapporten baserer seg på heile vårt kvantitative og kvalitative datamaterialet med vekt på kartleggingsdata fra skoleeiernivå, rektorer, lærere, elever og foreldre. Rapporten fokuserer på endringer i forvaltningsnivåets oppfølging av skolene i forhold til LK06S. På skolenivå drøftes faktorer som påvirker utforminga av opplæringstilbudene slik som organisatoriske utfordringer og lærersituasjonen, samt skolenes oppfatning og mottakelse av LK06S. Siste analysekapittel ser på samspillet mellom språksituasjonen og læreplanen slik den gjennomføres og erfares fra hhv lærerne og elevenes synsvinkel. På bakgrunn av dette drøftes det til slutt hvorvidt LK06S synes å bidra til en mer likeverdig skole.

Skrevet av Karl Jan Solstad, Vigdis Nygaard, Marit Solstad

Publikasjonsnr.
2012-01
ISBN
978-82-7321-623-6
Antall sider 196
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern