Kulturminnne som utviklingsressurs - sluttevaluering av "Den verdifulle kystkulturen i Nordland"

I 2005 starta Nordland fylkeskommune opp prosjektet ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland”, der kysten sin kulturarv er ressurs for utviklingsarbeid. Då Verdiskapings­programmet for kulturminne blei etablert i 2006, blei Nordland eit av pilotprosjekta. Lofoten og Vega blei valde ut som prosjektområde; Lofoten ut frå eit kulturmiljø prega av fiskerirelatert verksemd, Vega ut frå kulturarvsverdiar knytt til verdsarv. Seinare er prosjektet utvida til å omfatte også Nyksund, Rognanfjæra, Meløygården og Kjeøy. Målet med ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” er å ta i bruk kysten sin kulturarv i utvikling og verdiskaping i Nordland, og integrere kulturarven på dei viktigaste utviklingsarenaene i fylket. Denne evalueringa summerar opp arbeidet innafor ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland”. To tema blir særlig vektlagt:

·        Korleis blir omgrepet verdiskaping forstått og bruka av dei ulike aktørane innafor ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland”?

·        Korleis har arbeidet innafor ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” gått føre seg, og kva arbeidsformer er blitt utvikla?

Skrevet av Tone Magnussen, Oddny Wiggen

Publikasjonsnr.
2011-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern