Kostnadsestimering og -styring i vegprosjekter - Utfordringer og muligheter knyttet til gjeldende praksis

Formålet med studien har vært å utforske hvorfor kostnadsøkning ofte skjer fra tidlig fase av offentlige investeringsprosjekter og fram til byggestart og hvorfor man ikke klarer å ta høyde for dette eller forhindre at det skjer.

Ved å se nærmere på kostnadsestimerings- og kostnadsstyringspraksis i Statens vegvesen, bidrar studien med kunnskap om praksis og forslag til forbedringer som kan føre til mer realistiske kostnadsoverslag i tidlig fase og dermed bedre beslutningsgrunnlag når det skal prioriteres mellom prosjekter.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 1/2020
ISBN
978-82-7321-783-7
Antall sider 66
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern