Kompetanseutvikling i kommunene: Tilbakemelding til Hvaler kommune

Sammendrag
Utviklingsprosjektet ble satt i gang høsten 1997 og skal vare ut 1999. I løpet av denne perioden skal de enkelte deltakerkommuner i nettverket utforme og iverksette et eget kompetanseutviklingsprosjekt. 

Før de enkelte prosjekter kommer i gang i kommunene, gjør Nordlandsforskning en “forundersøkelse” i kommunen for å få et inntrykk av hvordan situasjonen er mht opplæring og kompetanse før prosjektene settes i gang. Dette gjør vi bl a for å kunne ha noe å måle opp mot når prosjektet går mot slutten, og for å kunne være en aktiv samtalepartner under prosjektets gang.

Skrevet av Terje Olsen

Publikasjonsnr.
1998-1032
ISBN
0804-1873
Antall sider 11
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern