Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene?

Kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten.

Sammendrag

Rapporten er en sluttrapport fra forskningsprosjektet Kartlegging av kompe­tansen i PP-tjenesten.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag i fra Utdannings­direktoratet og er et ledd i oppfølgingen av Meld.St. 18. Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for Utdanningsdirektoratets arbeid med å utvikle en strategi for etter- og videreutdanning for PP-tjenesten.

Rapportens hovedkonklusjon er at PP-tjenesten har svært god faglig kompetanse, men i større grad behøver å utvikle en kompetanse for å være "tettere på" lærerne i skolen og barnehagelærerne i barnehagene. Med tanke på å utvikle slik handlingskompetanse, konkluderes det med at det vil være fordelaktig å satse på lokale FoU-prosjekter hvor PP-tjenestene og skoler/­barne­hager utvikler nye måter å samhandle på.

Videre konkluderer kartleggingen også med at PP-tjenesten på noen fagområder har behov for å få tilført kompetanse. Tilbud om etter- og videreutdanning til PP-tjenesten på disse fagområdene kan med fordel tilbys som kurs- eller seminarrekker.

Flerkulturell forståelse og kunnskap om tospråklighet peker seg ut som et fagområder hvor svært mange i PP-tjenesten har behov for å tilegne seg kompetanse. Enkelte PP-tjenester har også behov for kompetanse på fagområdene matematikk, psykisk helse og sansemotorikk. Når det gjelder PP-tjenestens juridiske kompetanse, finner vi også behov for etterutdanning på forvaltningsloven og mer spesifikke rettighetsområder.

Noe overraskende finner vi at PP-tjenesten mangler kompetanse på vurderingsforskriftene og vurdering for læring, et fagområde det er helt avgjørende at PP-tjenesten har kompetanse på med hensyn på å realisere tilpasset opplæring.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 2/2013
ISBN
978-82-7321-640-3
Antall sider 256
Pris kr 300
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern