Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel

Sluttrapport fra prosjektet "Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov".

Sluttrapport fra prosjektet "Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov".

Den generelle oppfatningen blant topplederne i norske kommuner og fylkeskommuner er at gjeldende Hovedtariffavtale i seg selv er et godt og anvendbart verktøy for å rekruttere og beholde arbeidstakere.

De viktigste hemmende faktorene – i følge arbeidsgiverne - ligger ikke i Hovedtariffavtalen, men i andre forhold. Disse henger sammen og utgjør i sum en begrensning for de topplederne som ønsker å differensiere mer. Kombinasjonen av faktorer og hva som oppleves som den viktigste hindringen vil variere mellom den enkelte kommune. De viktigste hemmende faktorene er likevel oftest virkningen de sentrale oppgjørene får på lokalt nivå, kommunale ”likhetskulturer”, vansker med å få nok og presis informasjon om enkelt¬ansatte, fagforeningsmotstand mot individuell differensiering og problemer med å lage gode og operative lokale kriterier. Spesielt knytter det seg mange dilemmaer i forhold til lokal lønnsdannelse for kapittel 4 gruppene.

Skrevet av Per- Harald Rødvei, Lise Lien

Publikasjonsnr.
2010-1
ISBN
978-82-7321-590-1
Antall sider 128
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern