”Klimatisering” av landbrukspolitikken

Arbeidsnotatet gjennomgår stortingsmeldingene som er grunnlaget for norsk klimapolitikk og klimapolitikken rettet mot landbrukssektoren spesielt. Med utgangspunkt i prinsippene for klimapolitikken og nedfelte mål for utslippsreduksjoner i landbruket, drøftes hvordan økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken gir insentiver til endringer i tråd med reduksjonsmålene.

Notatet er en del av forskningsprosjektet ”Climate change vulnerability and adaptive capacity in the agricultural sector in northern Norway” som gjennomføres av Nordlandsforskning i samarbeid med Cicero, Bioforsk og Meteorologisk institutt.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2011-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern