Klar til etablering?

Evaluering av kurset "personlig planlegging".

Sammendrag
Formålet med evalueringen har først og fremst vært å undersøke deltakernes vurderinger av kurset, samt hvilken nytte de har hatt av det i forbindelse med sine planer om næringsetablering eller i andre sammenhenger. Evalueringen har også vurdert rekrutteringsstrategiene som har vært benyttet. Vi har ikke gjort vurderinger av de mer langsiktige effektene av kurset. Evalueringen inngår i et større prosjekt som også skal evaluere Basistilbudet for oppfølging av etablerere i Nordland. Dette notatet er første rapportering fra prosjektet.

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Monica Iveland

Publikasjonsnr.
1999-1028
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern