Kartlegging av samiske interesser i tilknytning til revidering av kommunestrukturen i Salten

Sammendrag
Saltenkommunene har inngått et samarbeid om å utrede mulighetene for nye kommunestrukturer i regionen. I den forbindelse har Nordlandsforskning fått i oppdrag av KS Nordland i samarbeid med Salten regionråd å kartlegge de samiske organisasjonene og institusjonene som kan bli berørt av eventuelle endringer i kommuneinndelingene. I tillegg er Nordlandsforskning bedt om å kartlegge hvilke tema og problemstillinger som kan være av særlig betydning og vurdere hvordan samiske interesser best kan ivaretas når nye kommunestrukturer i Salten skal vurderes.

Skrevet av Christel Elvestad

Publikasjonsnr.
2005-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern