Kartlegging av etter- og videreutdanningssystemer i marin sektor

Dette notatet oppsummerer resultater og funn fra en kartlegging av etter- og videreutdanningssystemer og – aktiviteter innenfor marin sektor. Arbeidet er utført på oppdrag av Sett Sjøbein som et underlag for systematisering av videre strategi og utviklingstiltak for rekruttering og kompetanseutvikling i marin sektor.

Forprosjektet har tatt sikte på å fremskaffe en oversikt over strukturer og aktiviteter vi finner innenfor tilbud og etterspørsel av kompetanseutviklende tiltak som er relevante for marin sektor. Hovedinnretningen har vært mot primærproduksjonen innenfor de ulike deler av marin sektor som Sett Sjøbein har prioritert innsatsen mot. Dette omfatter virksomhet innen fiske/fangst, havbruk og foredlingsindustri. I tillegg til dette forprosjektet er det også utført en parallell kartlegging av kompetansebehov og rekrutteringsbehov i foredlingsindustrien.

Som en bakgrunn for kartlegging og drøfting har vi lagt funn fra det tidligere prosjektet ”Vilje-con-valg” som Sett Sjøbein gjennomførte og som tok for seg å belyse hvordan og hvorfor unge ofte velger bort marin sektor når det kommer til yrkes- og utdanningsvalg.  Denne rapporten tegner et bilde av en betydelig ubalanse mellom rekrutteringsbehovene innenfor deler av marin sektor og tilgangen på ungdom med ønske om å gå inn i næringen. Samtidig viser undersøkelsen at næringen i forhold til verdivalg scorer godt i forhold til unges forventninger. Spørsmålet kan være om næringen i tilstrekkelig grad er bevisst hvordan dette virker inn på yrkes- og karrierevalg, og om de behov og tilbud man har tar hensyn til dette ved rekruttering og karriereutvikling.

Skrevet av Jarle Løvland, Evgueni Vinogradov

Publikasjonsnr.
2011-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 48
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern