Kartlegging av entreprenørskapstiltak

Kartlegging av tiltak som skal stimulere til entreprenørskap i det distriktspolitisk virkeområdet er utført på oppdrag fra Kommunal-og regionaldepartementet (KRD), regionalpolitisk avdeling (REGA). Formålet er å skaffe bakgrunnsinformasjon for den videre utviklingen av entreprenørinnsatsen i distrikts- og regionalpolitikken. Arbeidet med notatet er gjennomført i perioden mai-juni 2008 med et arbeidsomfang på tilsammen fem ukesverk.

Sammendrag
Det finnes ulike tiltak som stimulerer til entreprenørskap i distriktene. Tiltakene retter seg mot ulike faser av entreprenørskapsprosessen fra initiering, gjennom utvikling, etablering og til drift av ny virksomhet. Utvikling av en ide fra en identifisert forretningsmulighet til en levedyktig bedrift (ideelt sett) skjer samtidig som at en person utvikles fra å ha en intensjon om bedriftsetablering til å bli etablerer og deretter bedriftseier/-leder.

Skrevet av Einar Lien Madsen, Ingebjørg Vestrum

Publikasjonsnr.
2008-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 62
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern