Inntektsutvikling blant funksjonshemmede

En sammenligning av gjennomsnittlig inntekt for funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede for perioden 1980-95 basert på Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse.

Sammendrag
Den politiske oppmerksomhet såvel som den forskningsmessige innsats omkring funksjonshemmedes levekår og livssituasjon i vårt samfunn har økt sterkt de senere årene. Det er mange grunner til dette. En viktig grunn er at omfanget av funksjonshemminger har økt - blant annet som et resultat av at det blir flere eldre i befolkningen - og at stadig flere mennesker lever på trygd. En annen er de indikasjoner som kommet fra flere hold – ikke minst fra funksjonshemmedes egne organisasjoner – om at funksjonshemmede henger etter i den almene levekårsutviklingen som har blitt de fleste andre grupper i samfunnet til del.

Skrevet av Jan-Inge Hanssen, Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
2000-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern