Innovasjon gjennom samhandling

Rapport Del 1 fra Forskerprosjektet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI): Innovasjon gjennom samhandling, en komparativ studie av næringsklyngene i VRI Nordland. Norske bedrifter konkurrerer i regionale, nasjonale og globale markeder. For å kunne hevde seg i denne konkurransen må de kontinuerlig innovere og fornye seg. I det arbeidet kan og bør forskning og utvikling spille en vesentlig større rolle. I Norge og resten av Europa blir forskning, utvikling og innovasjon i stadig sterkere grad ansett som nøkkelfaktorer i arbeidet med å skape livskraftige regioner. Sterke FoU-institusjoner som kjenner utfordringene knyttet til innovasjon og næringsutvikling vil her spille en sentral rolle. For å unngå regional isolasjon må imidlertid FoU-miljøene aktivt ta i bruk den lokalkunnskapen de er i besittelse av og samtidig se sin rolle i en nasjonal og internasjonal kontekst.

Sammendrag
Programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt verdiskaping i det regionale næringsliv gjennom FoU-prosjekter som både utvikler eksisterende og åpner opp helt nye forretningsområder. VRI skal i første omgang vare i 10 år (2007–2016). VRI startet opp i 2007 og det er nå etablert VRI-satsinger i samtlige norske regioner/fylker. Gjennom VRI-satsingene har regionene utviklet strategier og foretatt prioriteringer av innsatsområder og virkemidler som skal benyttes for å styrke samarbeidet og kunnskapsflyten mellom FoU og næringsliv.

Man kan midtveis i første programperiode gjøre følgende observasjoner av VRI Nordland: For det første skulle programmet i stor grad bygge på eksisterende bedriftsnettverk, så som Arena opplevelsesbasert reiseliv, NCE Acuaculture og BA-næringen innenfor kaldt klima. Dette har vært en utfordring. På den annen side har VRI falt sammen med og på mange måter bidratt til å løse ut nye initiativ og finansieringsmuligheter innenfor reiseliv og kaldt klima. Hvis man måler prosjektene i forhold til kjent innovasjonsteori, startet de fleste prosjektene ut i området som kjennetegnes av nettverksbygging og dialog. Mange prosjekter er nå i ferd med å koble eksplisitt kunnskap med erfaringsbasert og praktisk kunnskap med sikte på å skape grunnlag for endringer og innovasjoner i bedriftene.

Skrevet av Nils Finstad, Einar Lier Madsen, Bjarne Lindeløv, Elisabet Ljunggren, Jarle Løvland, Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
2009-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 102
Pris kr 75
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern