Innlandsfiske etter ørret og røye

Sammendrag
Dette er et arbeidsnotat som beskriver og drøfter empirisk laksefiske og sjøørretfiske som en del av friluftslivet. Det empiriske materialet er basert på en studie av sportsfiskere og grunneiere i Saltdalsvassdraget i Saltdal kommune i Nordland. I notatet beskrives også grunneierens, kommunens og den statlige naturforvaltningen av anadrome laksefisk. Materialet er samlet inn gjennom kvalitative intervju og kildestudier. I dette studiet er sportsfiskere, grunneiere, representanter for elveeierlaget, tillitsvalgte i Norges Jeger og fiskerforbund, kommunalt ansatte i Saltdal kommune og ansatte hos Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen intervjuet. Arbeidsnotatet vil bli brukt i en sluttrapport som vil bli gitt ut i år 2000.

Skrevet av Allan Sande

Publikasjonsnr.
1999-1030
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern