I markedets tjeneste? En studie av høgskolemiljøene i Bodø og Narvik

Rapporten retter søkelyset mot noen aspekter ved høgskolemiljøers forhold til kommersiell produksjon og tjenesteyting.

Sammendrag
Rapporten retter søkelyset mot noen aspekter ved høgskolemiljøers forhold til kommersiell produksjon og tjenesteyting. Undersøkelsen er en case-studie, med utgangspunkt i miljøene i Bodø og Narvik. Studien legger vekt på å få frem trekk ved miljøene, prosessene som er knyttet til bedrifsetableringer i regi av ansatte, og brobyggende virksomhet mellom miljøene og det lokale, private næringsliv. Rapporten påviser bare marginale knoppskytningseffekter og begrenset brobyggingsvirksomhet mellom høgskoler og næringsliv.

Skrevet av Ole Johan Andersen, Håkan T. Sandersen

Publikasjonsnr.
1992-24
ISBN
82-7321-204-1
Antall sider 74
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern