Hydrografiske og faunistiske effekter av fjordstruping

Økende innsnevring av åpning til terskelfjorder øker vertikalomrøringen på innsiden av terskelen.

Sammendrag
Økende innsnevring av åpning til terskelfjorder øker vertikalomrøringen på innsiden av terskelen, inntil en beregnet tidevanns topografifaktor (TFT) når en ansatt optimal verdi på ca 0,17. Oppnådde resultater indikerer at fjorder med TTF er strålefjorder med god omrøring, høyt oksygeninnhold og en stabil fauna.

Skrevet av Stig Skreslet, Morten Frogh

Publikasjonsnr.
1990-2006
ISBN
82-7321-136-3
Antall sider 11
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern