Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole

Denne studiens hovedformål er å bidra til å øke kunnskapen om ungdom i Norge i dag, som står utenfor ordinær opplæring og arbeid

Sammendrag
Denne studiens hovedformål er å bidra til å øke kunnskapen om ungdom i Norge i dag, som står utenfor ordinær opplæring og arbeid. Det er ungdommens medvirkning og deres kompetanse på det å være ung og utenfor arbeid og opplæring, som er studiens utgangspunkt for generering av kunnskap om feltet. Denne kunnskapen er videre ment å danne grunnlag for å utvikle arbeidsformer rettet mot unge som tilhører denne målgruppen. Ungdom i denne livssituasjonen har derfor vært hovedinformantgruppen, i tilegg til ansatte i NAV og oppfølgingstjeneste (OT). 

Det har fra myndighetenes side vært satt i gang ulike satsninger for å fange opp ungdom som av ulike grunner avbryter videregående opplæring, for blant annet å gi dem tilbud innefor arbeidsmarkedet. Oppfølgingstjenesten ble som en følge av Reform 94, opprettet ved alle videregående skoler og har som oppgave å formidle et tilpasset og egnet opplærings eller arbeidstilbud for ungdom i alderen 16- 21 år som til enhver tid befinner seg utenfor videregående skole (NOU, 2003:18). Satsningen mot frafall er videreført gjennom ”Tiltaksplan mot fattigdom” der noen av tiltakene er en ytterligere styrking av oppfølgingstjenesten, styrke veiledningen og overgangen fra grunnskole til videregående skole, og tilbud om opplæring på alternative læringsarenaer i skolen og i arbeidslivet. I tillegg er det også rettet en styrket innsats for å få unge inn på arbeidsmarkedet ved å videreføre ungdomsgarantien som innebærer at alle ungdommer under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkeds tiltak.

Til tross for ulike satsninger ovenfor ungdom som dropper ut av videregående opplæring, ser avbruddene fra videregående opplæring ikke ut til å minke. Det viser seg at 1/3 del av ungdommene som starter videregående opplæring, ikke klarer å fullføre utdanningen innen rettighetstiden på fem år (Markussen, Frøseth, Lødding, & Sandberg, 2008). En del av ungdommene som avbryter videregående skole, og som blir værende utenfor arbeidslivet har i tillegg andre levekårsproblemer, deriblant dårligere helse, usunne livsvaner og dårlig økonomi (SSB, 2007).

Skrevet av Hilde Marie Thrana, Cecilie Høj Anvik, Trond Bliksvær, Tina Luther Handegård

Publikasjonsnr.
2009-06
ISBN
978-82-7321-580-2
Antall sider 152
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern