Hva feiler norsk luftfart?

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet rettet er kritisk søkelys mot ulike aspekter ved den luftfartspolitikk som føres i Norge i dag, med særlig vekt på denne politikkens konsekvenser i et sentrum – periferi perspektiv. Notatet er en underveis-rapportering fra prosjektet ”Staten som distriktspolitisk aktør”, som inngår i forskningsprogrammet Regional utvikling ved Norges Forskningsråd.

Skrevet av Paul Olav Berg

Publikasjonsnr.
2001-1004
ISBN
0804-1873
Antall sider 29
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern