Hva er et kvinneprosjekt?

- En begrepsdrøfting og et innspill til SNDs resultatrapporteringssystem.

Sammendrag
Nordlandsforskning har fått i oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet å evaluere kvinnesatsingen i distriktspolitikken. De økonomiske virkemidlene som omfattes av evalueringen, er virkemidler der det er angitt at kvinner skal prioriteres. Virkemidlene bevilges av kommunal- og regionaldepartementet og disponeres av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), fylkeskommunene og kommunene. I forbindelse med evalueringen har vi sett det som viktig å drøfte begreper som kvinnesatsing og kvinnerettede prosjekter. En slik drøfting vil være av betydning i enhver evaluering av kvinnesatsing, men blir her spesielt viktig siden denne satsingen skal integreres i såkalt ordinære virkemidler. Definisjonen av begrepene får betydning for hva som måles når en skal vurdere omfanget og effektene av kvinnesatsingen.

Skrevet av Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos

Publikasjonsnr.
1998-1033
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern