Hurtigbåtnæringen i Nordland fylke - analyse av etterspørselsstruktur og drøfting av nytt takstsyst

Takstsystem

Sammendrag
Rapporten gir først en prinsipiell beskrivelse av ulike takstsystemer og drøfter generelt hva et optimalt takstsystem er. Den viser utviklingen i takstnivået og passasjerinntektene i hurtigbåtsektoren fra 1984-1990. På grunnlag av en reisevaneundersøkelsen drøftes markedsmessige og økonomiske konsekvenser av å innføre et nytt takstsystem i hurtigbåtnæringen.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
1991-7501
ISBN
82-7321-143-6
Antall sider 115
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern