Hatytringer - Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Hatytringer og funksjonshemming har blitt viet lite oppmerksomhet i forskningen. Denne rapporten presenterer resultatene fra en landsdekkende studie om funksjonshemmedes erfaringer med hatytringer. Nordlandsforskning har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning gjennomført studien på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten oppsummerer resultater fra en empirisk studie av hatytringer rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Studien belyser hvor det skjer, hvilke konsekvenser hatytringer har for dem som rammes og i hvilken grad hatytringer opptrer i kombinasjon med andre diskriminerings­grunnlag.  Avslutningsvis drøftes hvordan hatytringer kan håndteres og forebygges.

Rapporten er skrevet av Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen (alle fra Nordlandsforskning) og Kurt Elvegård (fra NTNU Samfunnsforskning).

Publikasjonsnr.
NF-rapport 6/2016
ISBN
978-82-7321-670-0
Antall sider 73
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern