Gjesdal - et godt bosted for småbarnsmødre?

Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført på helsestasjonen i Gjesdal kommune.

Sammendrag
I forbindelse med revidering av kommuneplanens strategiske del i Gjesdal kommune ble det i desember 2000 inngått en avtale mellom Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og kommunen om samarbeid for å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i kommuneplanen. Kvinneuniversitetet Nord deltok i februar 2001 på et seminar i Gjesdal angående planprosessen. KUN kom her med flere forslag til hvordan kommunen kunne gå fram for å innarbeide et kjønnsperspektiv i planprosessen og i kommuneplanen. Et av forslagene var å gjennomføre en spørreundersøkelse på helsestasjonen rettet mot småbarnsmødre, dvs. kvinner med barn under skolepliktig alder. Hensikten med spørreundersøkelsen var todelt. For det første ville en slik undersøkelse øke kunnskapsnivået om denne gruppens situasjon i Gjesdal kommune og gi nyttige innspill til kommuneplanarbeidet. For det andre ville en få utprøvd en ny metode i arbeidet med å integrere et kjønnsperspektiv i planprosesser.

Skrevet av Liv Toril Pettersen

Publikasjonsnr.
2002-1020
ISBN
0804-1873
Antall sider 42
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern