Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter

Dette arbeidsnotatet har sitt utgangspunkt i et samarbeid som Nordnorsk landbruksråd, landbruksforvaltningen og forskningsinstitusjoner i landsdelen har etablert for å intensivere forskning innenfor landbruk og bygdenæringer i Nord-Norge. Dette er organisert gjennom programmet "Forskning og utvikling innen arktisk landbruk og naturbruk". Prosjektledelsen er i Bioforsk nord Holt. Det er kommet i gang fem prosjekter hittil, med tema som WTO, bygdeutvikling, lammekjøttkvalitet, bruk og vern og økologisk grønnsakproduksjon.

Sammendrag
Et sentralt mål for landbrukspolitikken er å opprettholde et levende landbruk over hele landet (St.meld. 19 (1999-2000). De distriktspolitiske målsettingene med landbruket, hvor bosetting og stedsutvikling er sentrale elementer, trekkes også frem som viktige. Landbruket er en næring med regionale ulikheter knyttet til klimatiske, historiske og landbrukspolitiske forhold som påvirker dagens utvikling på ulike måter. Norsk landbrukspolitikk bidrar til en viss spesialisering av landbruksproduksjonen i ulike deler av landet. (St.meld. 19 (1999-2000). På grunn av denne regionale arbeidsdelingen vil det også være regionale ulikheter i hvilke utfordringer næringen står overfor. I Nord-Norge er det klare utfordringer knyttet til eierskifte. I denne sammenheng påpekes det i Stortingsmeldingen ”Om norsk landbruk og matproduksjon” at det er mangel på kunnskap om prioriteringer og vektlegging av verdier blant de unge som representerer næringens fremtid. 

Å få til overdragelse av landbruksvirksomheter til neste generasjon er avgjørende for å ha et levende landbruk i fremtiden og vil også være viktig for steders fremtid. Det er vanskeligere å skape helt nye arbeidsplasser i distriktene enn å videreføre allerede eksisterende. I tillegg gir denne virksomheten grunnlag for andre bedrifter, samtidig kan gårdsbruket være utgangspunkt for annen næringsvirksomhet. Gårdsbruk er som regel familiebedrifter og involverer familien på ulike måter. Dessuten er gårdene viktige som bosteder. På tross av viktigheten av generasjonsskifter for den fremtidige driften, har dette vært et av de minst studerte sidene ved landbruket både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv (Keating and Little 1997, Errington 2002). I Norge har det vært en del undersøkelser av rekruttering til landbruket ved hjelp av spørreundersøkelser til odelsbarn, men ikke konkret knyttet til eierskifteprosessen. Det er heller ikke gjort kvalitative studier som studerer ulike aspekter ved eierskifteprosessen. Andre små familiebedrifter, for eksempel fiskeribedrifter og reiselivsbedrifter, er også viktig for bosetting og næringsutvikling, inkludert landbruk, i distriktene. Derfor er det også viktig å få kunnskap om de utfordringene som knytter seg til eierskifte/generasjonsskifte i familiebedrifter. Det spesielle med landbruk er at Odelsloven legger føringer med hensyn til hvem som har førsterett til å overta gården. Videreføring av virksomheten gjennom familieoverdragelse er derfor det vanligste på norske gårdsbruk.  

Skrevet av Einar Lier Madsen, Lars Rønning, Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
2008-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 40
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern